Ο Περιφερειάρχης, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ

Φίλες και φίλοι,

Σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε την Περιφέρεια που θέλουμε για την επόμενη μέρα, επιδιώκουμε και προσπαθούμε να πετύχουμε μια σύνθεση απόψεων, στόχων και αναγκών σε επίπεδο κοινωνίας, ανοίγοντας το διάλογο με τους πολίτες και το σύνολο των φορέων, με στόχο να προσεγγίσουμε όλα τα ζητήματα που έχουν σχέση με την περιοχή μας και μπορούν να διαμορφώσουν το νέο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2027.

Στο πνεύμα αυτό θέτουμε σε λειτουργία την ιστοσελίδα προτάσεων για την εκπόνηση του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Περίοδο 2021-2027.

Η ιστοσελίδα αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων από τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς της Πελοποννήσου, αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον Εθνικό Αναπτυξιακό Σχεδιασμό, όπως εκφράζεται στο 1ο σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, που υποβλήθηκε άτυπα από την Κυβέρνηση στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της ιστοσελίδας είναι η ευρεία διαβούλευση για τον σχεδιασμό του νέου Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Μέσω της ιστοσελίδας ξεκινά ο επίσημος διάλογος για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου με γνώμονα την αειφόρο οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι επισκέπτες καλούνται να συμμετέχουν καταγράφοντας τις προτάσεις τους στους ακόλουθους πέντε (5) Στόχους Πολιτικής:

  • Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.
  • Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων.
  • Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ.
  • Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
  • Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Οι προτάσεις θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των περιφερειακών στόχων πολιτικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2021-2027 και του «Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ» της περιόδου 2021-2027.

Καλή και δημιουργική συνεργασία για το καλό της Περιφέρειάς μας.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.ΝΙΚΑΣ