Βαθμολογήστε τις παρακάτω δράσεις και προτείνετε νέες που εκτιμάτε ότι μπορούν να πετύχουν τους Ειδικούς Στόχους της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Συμπληρώστε την επωνυμία του φορέα σας ή το ονοματεπώνυμό σας αν είστε ιδιώτης.
Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο τους εκπροσώπου σας αν είστε φορέας.

Στόχος Πολιτικής 1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Ερωτήσεις 0 1 2 3 4 5
Προτεινόμενη δράση Ενδεικτικός Προϋπ. Ειδικός στόχος Λειτουργίες
Στόχος Πολιτικής 2. Μια πιο πράσινη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων
Ταμείο: ΕΤΠΑ - Τ.Σ.
Ερωτήσεις 0 1 2 3 4 5
Προτεινόμενη δράση Ενδεικτικός Προϋπ. Ειδικός στόχος Λειτουργίες
Στόχος Πολιτικής 3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων ΤΠΕ
Ταμείο: ΕΤΠΑ - Τ.Σ.
Ερωτήσεις 0 1 2 3 4 5
Προτεινόμενη δράση Ενδεικτικός Προϋπ. Ειδικός στόχος Λειτουργίες
Στόχος Πολιτικής 4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Ταμείο: ΕΤΠΑ - ΕΚΤ
Ερωτήσεις 0 1 2 3 4 5
Προτεινόμενη δράση Ενδεικτικός Προϋπ. Ειδικός στόχος Λειτουργίες
Στόχος Πολιτικής 5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών
Ταμείο: ΕΤΠΑ
Προτεινόμενη δράση Ενδεικτικός Προϋπ. Ειδικός στόχος Λειτουργίες